తెలుగు
te తెలుగు en English

World Day Against Child Labour

  • ప్రత్యేక కథనం

    చరిత్రలో ఈరోజు: జూన్ 12

    ప్రపంచ బాలకార్మిక వ్యవస్థ వ్యతిరేక దినోత్సవం ప్రపంచ బాలకార్మిక వ్యవస్థ వ్యతిరేక దినోత్సవాన్ని ప్రతి ఏటా జూన్ 12న నిర్వహిస్తారు. బాల కార్మిక వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలలో…

    Read More »
Back to top button